بروزرسانی
96/08/02
ارسالی توسط

توضیحات

مطالعات طراحی مترو

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول
-۱-۱تعریف موضوع طراحی
۱–۲ تعریف مکان طرح
-۳-۱ تعریف متولی و مجری طرح
-۱-۳-۱خلاصه ای از عملکرد قطار شهری اهواز
-۲-۳-۱ مطالعات فاز صفر قطار شهری اهواز
-۳-۳-۱مطالعات فاز یک قطار شهری اهواز
-۴-۳-۱تهیه اسناد طرح و ساخت (EPC)
-۵-۳-۱مطالعات نقشه برداری
-۶-۳-۱مطالعات ژئوتکنیک
-۷-۳-۱مطالعات نحوه استقرار خط
۱-۴- دلایل روگذر بودن ایستگاه زرگان

فصل دوم
۲-۱- معرفی سیستم مترو
۲-۲) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو
۲-۳) تاریخچه مترو
۲-۴) شناخت اجزاء سیستم مترو
الف) شبکه راه آهن
ب) قطار
ج) ایستگاه
۲-۵-تاریخچه ای از ایستگاه ها
۲-۶- مبانی طراحی ایستگاه
۲-۷-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها
۲-۸- فلسفه طراحی
۲-۹- اهداف طراحی ایستگاه ها
۲-۱۰- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر
۲-۱۱- سازه در ایستگاه ها
۲-۱۲- ایستگاه ها و شهر سازی
۲-۱۳- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل
۲-۱۴- انتخاب بستر طراحی عوامل زیر را در برمی گیرد
۲-۱۵- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی
۲-۱۶- ایستگاه ها و و طراحی شهری
۲-۱۷- انواع ایستگاه ها

فصل سوم
۳-۱- عوامل موثر در فرم گیری یک ایستگاه قطار شهری
۳-۱-۱- تراکم ایستگاه
۳-۱-۲ مشخصات فنی قطار
۳-۱-۳- مدت توقف در ایستگاه
۳-۱-۴- مدت زمان بین دو حرکت متوالی
۳-۱-۵- نحوه جایگزینی و وضعیت قرارگیری ایستگاهها نسبت به سطح گذر
۳-۱-۶- قوانین و استانداردها
– مشخصات فضاهای مختلف یک ایستگاه
۳-۲- فضاهای که مستقیماً در رابطه با مسافران است
۳-۲-۱- ورودیها و خروجیها
۳-۲-۲ پله ها
۳-۲-۳- راهروها
۳-۲-۴- سالن اصلی
۳-۲-۵-سکوها
۳-۳-عوامل موثر در طراحی ایستگاهها (معیارهای اصلی در طراحی)
۳-۳-۱- بارگذاری جمعیتی- بار ترافیکی ایستگاه‌ها
۳-۳-۲-مشخصات اتوماسیون
۳-۳-۳-مشخصات طراحی هندسی خط (ارتفاع خط پروژه)
۳-۴-تقسیم بندی ایستگاهها از نظر شرائط هندسی معابر
و تقاطع‌های شهری (طرح تفصیلی)
۳-۵-مراحل مطالعاتی برای طراحی ایستگاهها
۳-۶-مکان‌یابی ایستگاهها
۳-۷-طراحی ایستگاهها
۳-۷-۱-معیارها مدنظر در طراحی ورودی و خروجی ایستگاهها
۳-۷-۲-ورودی ها و خروجی ها به سکوها
۳-۷-۳-فضای عمومی یا سالن اصلی
۳-۸-روابط بین فضاهای مختلف ، تراکم و ابعاد و اندازه آنها
۳-۹-مسیر و محل های حرکتی و توقف
۳-۱۰-محاسبات ورودی و خروجی اصلی
۳-۱۱-محاسبه پله ها
۳-۱۲-محاسبه راهروها
۳-۱۳-محاسبه دروازه (ورودی و خروجی)
۳-۱۴-محاسبه فضای مکث و انتخاب مسیر (فضای کنترل شده)
۳-۱۵-محاسبه فضاهای اداری
۳-۱۶-محاسبه سکوها
۳-۱۷-سطوح مربوط به فضاهای تاسیاتی ویژه (UPS- LPS- TPS سیگنالینگ- مخابرات)
۳-۱۸-اطفاء حریق
۳-۱۹-ضوابط تاسیسات الکتریکی ایستگاهها
۳-۱۹-۱-سیستم روشنائی
۳-۱۹-۲-نوع و مشخصات چراغ‌ها
۳-۱۹-۳-حفاظت و کلیدهای کنترل روشنائی
۳-۱۹-۴-روشنائی ایمنی
۳-۱۹-۵-لوله کشی و سیم کشی چراغ ها
۳-۱۹-۸-سیستم برق رسانی و تابلوهای برق
۳-۱۹-۷-ارتفاع نصب پریزها به شرح ذیل می باشد
۳-۱۹-۶-پریزهای برق
۳-۱۹-۹-تابلوهای برق فشار ضعیف
۳-۱۹-۱۰-تابلوی اصلی روشنائی
۳-۱۹-۱۱-تابلوهای فرعی روشنائی
۳-۱۹-۱۲-تابلوی DEWATERING POST
۳-۱۹-۱۳-کابل کشی ها
۳-۱۹-۱۴-مصارف برق
۳-۱۹-۱۵-سیستم زمین و صاعقه گیر
۳-۲۰-سیستم اعلام حریق
۳-۲۵-استانداردها و ضوابط
۳-۲۱-سیستم تلفن
۳-۲۲-سیستم صوت
۳-۲۳-سیستم تلویزیون مدار بسته
۳-۲۴-سیستم ساعت مرکزی
۳-۲۵-استانداردها و ضوابط
۳-۲۶-ضوابط و مبانی سازه و ژنوتکنیک
۳-۲۶-۱-بارهای وارده بر ایستگاهها
۳-۲۶-۲-سایر بارها
۳-۲۷-ایستگاه مترو واترلو
۳-۲۸-ایستگاه مترو لیون
۳-۲۹-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

فصل چهارم
-۱-۴ موقعیت خوزستان
-۲-۴موقعیت شهرستان
۴–۳ وجه تسمیه
-۴-۴مطالعات جغرافیایی
-۱-۴-۴ زمین‌شناسی
-۵-۴مطالعات جمعیتی
-۶-۴مطالعات اقـلیمی
-۱-۶-۴ تابش آفتاب
-۲-۶-۴زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی
-۳-۶-۴دما
-۴-۶-۴رطوبت نسبی
-۵-۶-۴باد
-۶-۶-۴بارندگی
-۷-۶-۴بارشهای جوی
-۸-۶-۴درجـه حـرارت
-۹-۶-۴روزهای یخبندان
-۱۰-۶-۴فشار هوا
-۱۱-۶-۴میزان وضوح دید
-۷-۴اقلیم و انسان
-۱-۷-۴تعادل حرارتی بین انسان و محیط
-۲-۷-۴تاثیر دمای هوا بر انسان
۴-۳-۷-تاثیر رطوبت هوا بر انسان
-۴-۷-۴منطقه آسایش
-۸-۴اقلیم و ساختمان
-۱-۸-۴تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان
-۲-۸-۴تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان
-۳-۸-۴تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان
-۴-۸-۴تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان
-۵-۸-۴جلوگیری از تابش
-۶-۸-۴تاثیر رطوبت بر ساختمان
-۷-۸-۴راه های نفوذ رطوبت به ساختمان
-۸-۸-۴تاثیر باد بر ساختمان
-۹-۴نتیجه گیری
-۱۰-۴مطالعات تاریخی
-۱۱-۴گسترش شهر اهواز
-۱۲-۴شبکه کاربری دسترسی به اراضی بافت شناسی
-۱۳-۴ویژگیهای معماری بومی
-۱-۱۳-۴نمونه‌هایی از معماری آجری اهواز
۴-۱۴-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر
-۱۴-۴۱- نقشه موقعیت سایت در اهواز
-۱۴-۴۲-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز
-۱۴-۴۳-نقشه مسیر خط ۲ قطارشهری اهواز
-۱۴-۴۴-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره ۱
و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو
۴-۱۴-۴-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان
-۱۴-۴۵- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت
۴-۱۴-۶-نقشه شبکه معابر اطراف سایت
۴-۱۴-۷-تصاویری از سایت و اطراف آن
۴-۱۵- ساختار اقتصادی و اجتماعی
۴-۱۵-۱- دگرگونیهای جمعیتی
۴-۱۵-۲- مهاجرت
۴-۱۵-۳- ساختار سنی و ترکیب جمعیت
۴-۱۵-۴-ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و پیش بینی آتی جمعیت شهر اهواز
۴-۱۶-ترافیک
۴-۱۶-۱- بخش (۱)
۴-۱۶-۲-بخش (۲)
۴-۱۶-۳-بخش (۳)
۴-۱۶-۴-بخش (۴)
۴-۱۶-۵-بخش ( ۵)
۴-۱۶-۶-بخش ( ۶ )
۴-۱۶-۷-بخش ( ۷ )
۴-۱۶-۸-بخش (۸ )
۴-۱۶-۹-بخش ( ۹ )
۴-۱۶-۱۰-بخش ( ۱۰ )
۴-۱۷-مقررات ترافیک و مدیریت بهره برداری
۴-۱۷-۱- ترافیک وسایط نقبیه ریلی L.R.T
۴-۱۷-۲- ترافیک سایر وسایط نقلیه
۴-۱۸-عبور و مرور عابران پیاده

فصل پنجم
۵-۱- تجزیه وتحلیل سایت پروزه
۵-۱-۱- راهکارهای اقلیمی
۵-۲-کاربری های اطراف
۵-۲-۱-کاربری های صنعتی
۵-۲-۲- کاربری های مسکونی
۵-۲-۳- کاربری های تجاری
۵-۳- دسترسی ها ومعابر
۵-۳-۱- معابر درجه ۱
۵-۳-۲- معابر درجه ۲
۵-۳-۳- معابر درجه ۳
۶-۳- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت
۶-۴-انتخاب فرم

فصل ششم
۶-۱ شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها
۶-۲ نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر
۶-۲-۱ خطوط عبور قطار
۶-۲-۲- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر
۶-۳-نقش اجتماعی ایستگاه
۶-۴- نقش فرهنگی ایستگاه مترو
۶-۵-حرکت در معماری
۶-۵-۱-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی
۶-۶- بخشهای مختلف مجموعه و برنامه فیزیکی
۶-۶-۱- بخش ایستگاه مترو
جداول ۶ – ۱ برنامه فیزیکی بخش ایستگاه
جدول ۴-۴. سطح کلی بخش‌های مختلف مجموعه
۶-۷-معرفی طرح
۶-۷-۱ سازه
۶-۷-۲ تاسیسات

ارسال نظر


CAPTCHA Image
Reload Image
بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !