بروزرسانی
96/07/18
ارسالی توسط

توضیحات

دانلود مطالعات خانه موسیقی شهر

 

فهرست مطالب

مقدمه
موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
روش تحقیق
اهداف
فصل اول مفاهیم واصول اولیه پروژه
شناخت موضوع فرهنگ
تعریف فرهنگ
ریشه واژه فرهنگ
کاربرد واژه فرهنگ
-تعاریف مفهومی فرهنگ
تعاریف جنبه تشریحی
-تعاریف جنبه تاریخی
فرهنگ، در زبان های اروپایی
فرهنگ در زبان عربی
-تعریف هنر
هنر و تنوع در تعاریف آن
-هنر و دین
پیدایش هنر
طبقه بندی هنرها
سلسله مراتب هنرها
ریشه های هنرهای مختلف
تشکل هنرهای مختلف
نتیجه گیری
موسیقی
تعاریف
تعریف موسیقی ( موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست )
موسیقی چیست ؟
نت چیست ؟
ارکان موسیقی
عوامل اجرایی موسیقی
الف) صدای انسانی
ب) سازها
فرم های اجرای موسیقی
الف) موسیقی آوازی
ب) موسیقی سازی
ج) موسیقی الکترونیک
6-2-نتیجه گیری
ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن
فصول مشترک معماری و موسیقی
1- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری
2- آکوستیک و موسیقی
الف) صفات مثبت آکوستیکی
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)
ب) صفات منفی آکوستیکی
3- معماری و موسیقی ایرانی
1-3- تاریخ معماری ایران
1-1-3- شیوه‌های معماری ایران قبل از اسلام
2-1-3- سبک یا شیوه‌های معماری اسلامی‌در ایران
2-3- ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن
3-3- موسیقی ایران در طول تاریخ
1-3-3- موسیقی ایران در دوران باستان
2-3-3- موسیقی دوره اسلامی
3-3-3- تاریخچه مدارس موسیقی
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران
فصل دوم مطالعات بستر طرح
بخش 1- شهر و ناحیه
1- مطالعات کالبدی
1-1-موقعیت جغرافیایی
2-1-وضعیت توپوگرافی
3-1- سابقه تاریخی وچگونگی پیدایش شهر مشهد
رطوبت
3-2- بارندگی
4-2- جهت وزش باد
جهت استقرار
3- مطالعات انسانی
چشم انداز آینده جمعیت
فصل سوم مطالعات کالبدی
شناخت مخاطب
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت
بررسی سایت درمقیاس بافت
الف ) دسترسیها
ب ) عملکردها
بررسی سایت در مقیاس محله
الف ) هندسه وشکل زمین
ب ) دید و منظر
ج ) حوزه بندی ورودیها
نتیجه گیری
فصل چهارم مطالعات تطبیقی
1- شهر موسیقی فاز اولمدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس
” نظرات آقای کریستیان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسیقی و رقص”
2-1- نکات شاخص طرح
» سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس
1-1- نکات شاخص طرح
فصل پنجم طراحی وارائه الگوی پیشنهادی
برنامه فیزیکی مجموعه

منابع و موأخذ

ارسال نظر


CAPTCHA Image
Reload Image
بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !