بروزرسانی
96/08/04
ارسالی توسط

توضیحات

مطالعات و رساله خانه کودکان بی سرپرست

 

عنوان

فصل ۱) طرح مسئله و شناخت موضوع

۱-۱- شرح کلی مسئله : ۲

۱-۲- علت انتخاب موضوع (توجیه طرح پیشنهادی) : ۲

فصل ۲) بی سرپرستی

۲-۱- تاریخچه بی سرپرستی : ۵

۲-۲- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران. ۵

۲-۲-۱  تاریخچه : ۵

۲-۲-۲ نحوه حمایت : ۷

۲-۳- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان. ۸

۲-۳-۱ تاریخچه : ۸

۲-۳-۲ نحوه حمایت : ۹

۲-۴-گروه های مختلف بی سرپرستان : ۹

۲-۴-۱- کودکان فرزند خوانده  : ۹

۲-۴-۲- کودکان تک والدی : ۱۰

۲-۴-۳- کودکان بی خانمان : ۱۰

۲-۴-۴- کودکان بی سرپرست که در شبانه روزیها زندگی می کنند : ۱۱

۲-۵- برخورد جامعه با بی سرپرستی : ۱۱

۲-۶- برخورد کودکان بی سرپرست با جامعه : ۱۱

۲- ۷- ویژگی های فضایی پیشنهادی برای محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست : ۱۲

۲-۸- چگونگی برنامه ریزی در محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست… ۱۲

۲- ۸-۱- آموزش: ۱۲

۲-۸-۲- ارائه خدمات مشاوره روان شناسی : ۱۳

۲-۸-۳- مشارکت : ۱۳

۲-۸-۴- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها : ۱۴

۲-۸-۵- هم آهنگی.. ۱۴

۲-۹- آخرین دستاوردها در راستای واحدهای اقامتی و مراقبتی.. ۱۴

۲-۹-۱- موسسه زدایی : ۱۴

۲-۹-۲- حل شدن در جامعه و رفع مشکل استیگما : ۱۵

۲-۹-۳- استفاده از مدل شبه خانواده: ۱۶

۲-۹-۴- تبدیل موسسه به خانه. ۱۷

۲-۹-۵- یکپارچه سازی (integration) 17

2-10- نگرش قرآن و احادیث و منابع اسلامی نسبت به بی سرپرستی ( یتیم ) ۱۷

فصل ۳ )

۳-۱- مشکلات اجتماعی بچه های شبانه روزی و پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکلات… ۱۹

۳-۱-۱- گریز از زندگی اجتماعی.. ۲۰

۳-۱-۲- وابستگی.. ۲۰

۳-۱-۳- عدم اعتماد به نفس…. ۲۲

۳-۱-۴- بی رنگ بودن محبت… ۲۲

۳-۱-۵- ترس و اضطراب… ۲۳

۳-۱-۷- تنوع طلبی.. ۲۳

۳-۱-۸- عصیانگری و سرکشی.. ۲۳

۳-۱-۸- عدم احساس مالکیت… ۲۴

۳-۱-۹- عدم رشد اجتماعی.. ۲۵

۳- ۱- ۱۰- روابط نامعقول. ۲۵

۳-۱-۱۱- فرار. ۲۶

۳-۲-  مقایسه ساختار مرکز شبانه روزی با خانواده ۲۶

۳-۳- انگیزه های سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی : ۲۷

۳-۳-۱  عوامل طبیعی.. ۲۷

۳-۳-۲  عوامل غیرطبیعی.. ۲۸

فصل ۴ )

۴-۱-  معماری کودکان. ۳۰

۴-۲- کودک و فضا در سنین مختلف دوران کودکی و نوجوانی.. ۳۰

۴-۳- تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا ۳۱

۴-۴- ارتباط قوی تر با معماری بوسیله حواس رشد یافته تر. ۳۱

۴-۵- ویژگی های یک فضای کودکانه. ۳۲

۴-۶- کودک و فضای ساخته شده ۳۵

۴-۸- جمع بندی.. ۳۷

فصل ۵ )

۵-۱-کودک و شهرنشینی: ۴۰

۵-۲- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع از دیدگاه الکساندر: ۴۰

۵-۲-۱- الگوی ۵۷(کودک در شهر  (child urban)) 40

5-2-2- الگوی ۸۶ (خانه کودک) : ۴۰

۵-۲-۳- الگوی ۱۳۷(محوطه کودک children’s realm ) : 41

5-2-4- الگوی ۶۱ (مسیرهای کوچک عمومی) ۴۱

۵-۳- جمع بندی: ۴۱

فصل ۶ )

۶-۱- بررسی فضاهای طراحی شده برای کودکان بی سرپرست در جهان. ۴۳

۶-۱-۱- دهکده بچه های SOS : 44

6-1-2- آمریکا ۴۵

۶-۱-۳- اردن (Age khan award for architect) 46

6-1-6- مکزیک : ۴۹

۶-۱-۷- تونس (TUNISIA) 51

6-1-8- برکینا فاسو(Burkina Faso) 53

6-1-11  پرورشگاه امید دختران و پسران. ۵۳

۶-۱-۱۲- جمع بندی : ۵۴

۶-۲-۲- مرکز شهید قدوسی– تهران. ۵۵

۶-۲-۳- مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان – تهران. ۵۵

۶-۲-۴- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه –کرج.. ۵۶

۶-۲-۵- مجتمع خدماتی حمایتی شهید ذوالفقاری – تهران. ۶۴

۶-۲-۶- مهدی آباد ایران – تهران. ۶۴

۶-۲-۷- مجتمع خدماتی حمایتی  هاجر یک – تهران. ۶۴

۶-۲-۸ – کانون فرهنگی آموزش و پرورش کودکان موقوفه مصلایی – شیراز. ۶۴

۶-۲-۹- شیرخوارگاه حلیمه – قزوین.. ۶۵

۶-۲-۱۰- خیریه مهدی نمازی در شیراز. ۶۵

۶-۲-۱۱- جمع بندی بررسی نمونه های موجود  در ایران. ۶۷

فصل ۷)

۷-۱- استانداردهای فضای فیزیکی هر یک از خانه ها ۷۰

۷-۱-۱- شیرخوارگاه (خانه نوزادان،نونهالان و نوباوگان) ۷۰

۷-۲- استانداردها و ضوابط طراحی فضای باز و محوطه. ۷۵

۷-۲-۲- طراحی زمین بازی.. ۷۶

۷-۲-۳- وسایل بازی.. ۷۷

۷-۲-۴- توصیه ها ۷۸

فصل ۸)

۸-۱- برنامه ریزی فیزیکی طرح.. ۸۰

۷-۳-۱- عرصه سکونتگاهی.. ۸۰

۸-۳-۲- بخش خدماتی.. ۸۵

۸-۳-۳- عرصه اداری.. ۸۶

۸-۳-۴- عرصه آموزشی.. ۸۷

۸-۳-۵- عرصه پژوهشی.. ۸۹

۸-۳-۷- عرصه تجاری.. ۹۴

۸-۳-۸- فضا های مشترک… ۹۵

۸-۱- طرح ایده: ۹۸

فصل 9)

۹-بررسی استانداردهای فضایی.. ۱۰۶

۹-۱-شرایط عمومی خانه های کودکان (واحدهای شبانه روزی) ۱۰۶

۹-۱-۱- ساختار فیزیکی : ۱۰۷

۹-۱-۲- بهداشت جسمی و روانی.. ۱۰۷

۹-۱-۳- نیروی انسانی.. ۱۰۸

۹-۲-۴- خانه مستقل فرزندان : ۱۱۱

پیوست )

پیوست یکم : ۱۱۲

فصل 10)

۱۰-تعاریف و مفاهیم. ۱۱۲

۱۰-۱- پیمان نامه حقوق کودک… ۱۱۲

۱۰-۲- تعاریف (اصطلاحات) ۱۱۳

۱۰-۳- مطالعه و ارزیابی شیوه های سرپرستی کودکان. ۱۱۵

۱۰-۳-۱- پرورشگاه (orphanage): 115

10-3-2- مهد کودک (kinder Garden) : 115

10-3-3- کانون اصلاح و تربیت (The Education and Reform Center): 115

10-3-4- خانه شبانه روزی، شبه خانواده (Bourding Home) 115

10-3-5- شیرخوارگاه ۱۱۵

۱۰-۳-۶- خانه نوباوگان. ۱۱۶

۱۰-۳-۷- شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی.. ۱۱۶

۱۰-۳-۸- خانه فرزندان. ۱۱۶

۱۰-۳-۹- شبانه روزی مستقل.. ۱۱۶

پیوست دوم : ۱۱۷

فصل 11)

۱۱-ویژگی های روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی.. ۱۱۷

۱۱-۱- خصوصیات روانی و فیزیکی کودک… ۱۱۷

۱۱-۱- ۱- اهمیت دوران کودکی: ۱۱۷

۱۱-۱-۲- رشد کودک… ۱۱۷

۱۱-۲- مراحل رشد جسمی و روحی کودک… ۱۱۸

۱۱-۲-۱- دوره شیرخواری (۲-۰ سالگی) ۱۱۸

۱۱-۲-۲- دوره نونهالی (۶-۲ سالگی) : ۱۱۹

پیوست سوم : ۱۳۰

فصل 12)

۱۲-جداول آماری.. ۱۳۰

۱۲-۱- جداول آماری : ۱۳۰

فهرست منابع و ماخذ : ۱۳۴

ارسال نظر


CAPTCHA Image
Reload Image
بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !